Švietimo informacijos centras

Kauno „Santaros“ gimnazijos biblioteka – švietimo informacijos centras yra išsidėstęs trijose skirtingų aukštų erdvėse: apačioje – abonementas su atviru fondu, o viršutiniuose aukštuose – dvi bendrosios skaityklos (30 ir 15 vietų), kompiuterių skaitykla, kopijavimo aparatas, profesinio informavimo skaitykla.
Biblioteka – švietimo informacijos centras yra neatskiriama ugdymo proceso dalis, nes teikia edukacines bei informacines paslaugas. Be jo negalėtų vykti mokymo procesas. Biblioteka pateikia vadovėlius, reikiamą literatūrą, atsako į bibliografines – informacines užklausas, moko informacinio raštingumo, padeda susirasti reikalingus duomenis informaciniuose leidiniuose (enciklopedijose, žinynuose, žodynuose ir t.t.), informuoja apie gautus naujus leidinius, mokomąsias kompiuterines programas.

1       2        3

Bibliotekoje – švietimo informacijos centre rengiamos įvairios parodos, skirtos paminėti žymių žmonių jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, svarbiems įvykiams, naujų knygų pristatymui. Tokia informacija supažindina mokinius, jų tėvus, mokytojus, kitus bendruomenės narius su naujausia literatūra, susijusia su švietimu, psichologija, mokslu, ugdo domėjimąsi, padeda prisiminti istoriją bei gilinti žinias.
4      5       6
Savo veikla biblioteka – švietimo informacijos centras padeda plėtoti gimnazijos ugdymo tikslus, sudaro sąlygas mokytis, ieškoti, rinkti, sisteminti bei vartoti gautą informaciją, siekti žinių. Skaityklose ugdo gebėjimus savarankiškai mokytis, ruoštis pamokoms (mokiniams, mokytojams ir net buvusiems mokiniams), rengti konkursus (pvz. „Švari kalba – švari galva,“ „Amberstar, „Kengūra“ ir kt.), integruotas pamokas.
7       8       9
Profesinio informavimo skaitykla padeda karjeros ugdymui,. supažindindama mokinius su įvairiomis profesijomis, mokslu ir studijomis Lietuvoje bei užsienyje, kad sėkmingi pasirinkimai lydėtų nuolatinį tobulėjimą.
10       11       12