Nuotolinis mokymas

Priemonė Data Atsakingas Vieta Pastabos
Dokumentų dėl nuotolinio mokymo ir metodinių rekomendacijų kaupimas ir analizė Kovo 16-24 d. Gimnazijos vadovai Dokumentų sąvadai

Internetas 

Sekti atnaujintą informaciją

Analizė ir aptarimas kiekvieną dieną

Administracijos pasitarimas dėl nuotolinio mokymo tvarkos aprašo rengimo Kovo 16 d. Gimnazijos vadovai Direktoriaus kabinetas Iki susitikimo pateikti siūlymus
Pasitarimas dėl gimnazijos IT bazės ir techninių galimybių organizuojant nuotolinį mokymą Kovo 16 d. Gimnazijos vadovai, IT specialistas Direktoriaus kabinetas Virtualių mokymo aplinkų testavimas, IT priemonių patikra, virtuauaus adresų banko talpinimas internetinėje svetainėje
Nuotolinio mokymo administratoriaus funkcijų priskyrimas Kovo 17 d. Direktorius

IT specialistas

DVS „Kontora“
Mokytojų supažindinimas su dokumentais dėl nuotolinio darbo ir nuotolinio mokymo Kovo 17 d. Direktorius  DVS „Kontora“
Tėvų ir mokinių informavimas dėl planuojamo nuotolinio mokymo Kovo 17 d. Direktorius El. dienynas

Internetinis puslapis

Facebook‘o paskyra

Informuoti, jei mokinys neturi internetinio ryšio ar kompiuterio
Tėvų apklausa dėl pasirengimo nuotoliniam mokymui Kovo 17-18 d. Klasių vadovai El. dienynas  Informuoti, jei mokinys neturi internetinio ryšio ar kompiuterio
Administracijos pasitarimas dėl nuotolinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo Kovo 18 d. Gimnazijos vadovai Direktoriaus kabinetas Iki susitikimo pateikti siūlymus
Metodinių rekomendacijų, planuojant nuotolinį mokymą, pateikimas visuomenei Kovo 18 d. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Internetinis puslapis

Facebook‘o paskyra „Mokytojai“

Nuolat pildomas
Metodinių grupių susitarimai dėl pasiūlymų ugdymo turiniui nuotolinio mokymo metu Kovo 19-20 d. Metodinių grupių nariai Facebook‘o paskyra „Mokytojai“ Messenger programa Protokoluojami (galimi įrašai)
Metodinių grupių susitarimai dėl virtualių mokomųjų aplinkų pasirinkimo, darbo planavimo Kovo 20 d. Kuruojantys pavaduotojai Facebook‘o paskyra „Mokytojai“ Messenger programa Office 365, MOODLE, Eduka klasė, Egzaminatorius, Edmodo.
Veikla, skirta socialiai remtinų mokinių maitinimo užtikrinimui, vykdant nuotolinį mokymą Kovo 19-20 d. Socialinis pedagogas Telefonu

Messenger programa

Susitarimai su valgykla, tikslinimai dėl tėvų galimybės atsiimti maisto davinį, grafiko ir sąlygų  maisto atsiėmimui parengimas, priemonių užtikrinimas
Bendradarbiavimas su mokytojais teikiant jiems metodinę ir organizacinę pagalbą nuolat IT mokytoja V. Valiuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui D. Karaliūtė Facebook‘o paskyra „Mokytojai“ Messenger programa, telefonu, dienynas Kiekvieną dieną sutartu laiku per Zoom vebinarai dėl Office 365, Zoom taikymo. 
Pasirengimas naudoti virtualią mokymo programą. Mokinių duomenų tikslinimas. Iki kovo 23 d. Klasių vadovai, dėstantys mokytojai Facebook‘o paskyra „Mokytojai“ Messenger programa, telefonu, dienynas
Rekomendacijų tėvams dėl mokymo namuose parengimas Kovo 23 d.  Pagalbos mokiniui specialistai: J. Stankūnienė, R. Valackaitė – Pranckūnienė El. dienynas

Facebook‘o paskyra

IT technikos su būtina programine įranga ir reikalingomis nuorodomis parengimas ir perdavimas mokytojams Kovo 23 d. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G. Daškus,  Direktoriaus pavaduotojas ūkiui R. Aleksandravičius, 

IT spesialistas

Pagal poreikį
Administracijos pasitarimas dėl nuotolinio mokymo įgyvendinimo. Pagalba mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Kovo 24 d.  Gimnazijos vadovai Messenger programa, Zoom susitikimai
Nuotolinio mokymo plano parengimas kovo 30 – balandžio 10 d. Kovo 25 d. Kuruojantys pavaduotojai El. paštai

El. dienynas,  Facebook‘o paskyra „Mokytojai“ Messenger programa

Rengia mokytojai

Iki kovo 26 dienos vyksta planų aprobavimas, užduotys keliamos į Office 365, Moodle, Edmodo aplinkas

Socialinės, psichologinės pagalbos veiklos užsiėmimų plano parengimas pagal veiklos funkcijas  kovo 30 – balandžio 10 d. Kovo 25 d. Direktorius El. paštai

El. dienynas

Rengia socialinis pedagogas ir

psichologas

Iki kovo 26 dienos vyksta planų aprobavimas

Biblioteka pateikia metodines rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo bei parengia virtualias parodas pagal balandžio mėnesio veiklos planą  kovo 30 – balandžio 10 d. Kovo 25 d. Direktorius  El. paštai Iki kovo 26 dienos vyksta planų aprobavimas
Vaizdo konsultacijų nuotolinio mokymosi tvarkaraščio rengimas Kovo 27 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Daškus Tvarkaraštis iki kovo 30 d. išsiunčiamas tėvams
Nuotolinio mokymo planų ir socialinės bei psichologinės pagalbos planų tvirtinimas Kovo 27 d. Direktorius  Tvirtinami parašu
Pedagogų pasitarimas dėl pasirengimo vykdyti nuotolinį mokymą Kovo 27 d. Direktorius  ZOOM programa Diskusija 
Tėvų supažindinimas su nuotolinio mokymo planais Kovo 27 d. Dėstantys mokytojai El. dienynas

Pasirinktos virtualios aplinkos

Tėvų ir mokinių konsultavimas pasirinktomis IT priemonėmis nustatytu laiku 
Mokytojų apklausa dėl pasirengimo darbui nuotoliniu būdu  Kovo 27 d. Direktorės pavaduotoja ugdymui D. Karaliūtė,

IT mokytoja V. Valiuvienė

Per dienyną, naudojant menti. com programą Rezultatai aptariami  Facebook‘o paskyra „Mokytojai“ Messenger programa, Zoom susitikimu kovo 27 d. 
Nuotolinio mokymo plano parengimas balandžio 13-24 d. Jei bus poreikis

Iškilus klausimams prašome kreiptis:

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ KLAUSIMAI KONTAKTAI
Direktorė Asta Karlienė Gimnazijos veiklos 8 676 86044
Direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Karaliūtė Ugdymo, nuotolinio mokymo 8 680 43223
Direktorė pavaduotojas ugdymui Gintautas Daškus Ugdymo, tvarkaraščių, mokinių priėmimo 8 610 01201
Spec. pedagogė Rasa Valackaitė-Pranckūnienė Pagalbos mokiniui 8 640 35130
Raštvedė Dalia Žiugždienė 8 656 33795 

el.p. santarosvm@santara.kaunas.lm.lt

Bibliotekininkė Nivita Jagentavičienė 8 674 12709
Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Romas Aleksandravičius Ūkio dalies 8  614 54770