Namų darbų ruošos klubas

Namų darbų ruošos klubas vyksta penktadieniais I-IV per 8 pamoką 107/108 kab.
Atsakinga specialioji pedagogė Rasa Valackaitė – Pranckūnienė ir mokytojo padėjėja Jūratė Raižytė

 

NAMŲ DARBŲ RUOŠOS KLUBO UŽDAVINIAI
1. Įtvirtinti pamokoje išeitą medžiagą, panaikinti mokymosi spragas.
2. Formuoti teigiamą požiūrį į mokymąsi.
3. Ugdyti mokinio pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą.
4. Skatinti domėjimąsi mokomuoju dalyku,  įgytas žinias taikyti praktiškai.
NAMŲ DARBŲ SKYRIMO PRINCIPAI
1. Namų darbų užduočių turinį, formas, trukmę nustato mokytojas.
2. Namų darbų užduotys gali būti:
2.1. Trumpalaikės – privaloma atlikti iki kitos dalyko pamokos.
2.2. Ilgalaikės – privaloma atlikti iki sutartos datos.
3. Mokytojas gali nustatyti, kad kai kurios ilgalaikės namų darbų užduotys gali būti laikomos atsiskaitomaisiais darbais.