Ugdymo planas

Ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus ir aprašyti, kaip formuojamas ir organizuojamas ugdymo turinys bei ugdymo procesas gimnazijoje, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą, atsižvelgiant į gimnazijos veiklos tikslus – ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją, siekiant asmenybės ūgties, dirbant bendradarbiaujant, laikantis susitarimų bei gerinant gimnazijos įvaizdį vietos bendruomenėje bei mieste. Taip pat stiprinti gimnazijos kultūrą, įgyvendinant ekonominio ugdymo programos dalis, vykdant tarpdalykinę integraciją, planuojant STEAM veiklas, ugdant ekonominį, loginį, skaitmeninį mąstymą, teikiant savalaikę pagalbą.

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS 2022 – 2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO II DALIES IR VIDURINIO UGDYMO PLANAS

2021 – 2022 2022 – 2023 M.M. PAGRINDINIO II DALIES IR VIDURINIO UGDYMO  PLANO PAKEITIMAS

2020-2021 UGDYMO PLANAS

 

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas