Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2016 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

IV ketv.

(Eur)

Direktorius 1 *Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 *Neskelbiama
Meno vadovas 1 *Neskelbiama
Vyr.mokytojas 8 718
Mokytojas metodininkas 25 722
Mokytojas ekspertas 9 833
Pagalbos mokiniui specialistas (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, logopedas) 3 717
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, bibliotekininkas) 2 692
Akomponiatorius 1 *Neskelbiama
IK technologijų specialistas 1 *Neskelbiama
Vyr.buhalteris 1 *Neskelbiama
Viešųjų pirkimų organizatorius 1 *Neskelbiama
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) 2 427
Archyvaras 1 *Neskelbiama
Pastatų priežiūros darbininkai 3 380
Valytojas 11 380
Budėtojas 3 380
Kiemsargis 3 380
Rūbininkas 1 380

*- mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt